Diplomske, magistrerske naloge in doktorske disertacije

 V sadjarskem centru Maribor se študentje odločijo tudi za opravljanje svojih študijskih zaključkov.

 

DOPLOMSKE NALOGE:

 

OSTERC G.            1993.Vegetativni in generativni razvoj dreves v različnih sistemih sajenja pri različnih kultivarih jablan

SIMONČIČ J.          1994.Variabilnost razvoja različnih kultivarjev jablan glede na različne gostote sajenja

PODGORNIK H.      1995.Primerjava med netofotosintezo listov in pridelkom nekaterih sort jablane v odvisnosti od sistemov sajenja

SLIVNJAK H.         1997.Vpliv namakanja na diferencijacijo rodnih brstov in pridelek pri jablani Cv, »Jonagold«

ŠNAJDER A.          1997.Vpliv premazovanja provodnika z Avksinom (NAA) na rast drevesa  Cv. »Jonagold«

POČEK B.             1998. Pomotehnični in Agrotehnični ukrepi po sajenju pri jablani Cv. »Jonagold in Zlati delišes«

JAKŠIČ M.            1998. Vpliv različnih količin dušika na rast in rodnost jablane Cv. »Idared«

PEČARIČ T.          1998. Rodna kapaciteta pri jablani Cv. »Idared in Elstar« pri različni gostoti sajenja

ROZMAN Č.          1998.Vpliv rezi po sajenju pri namakanih in nenamakanih drevesih, ter analiza praga pokritja pri hruškah

TRČAK S.             1998.Vpliv Cycocela in Ethrela na rast in rodnost hrušk Cv. »Konferans«

ŽUPEVC N.           1998.Vpliv gostote sajenja na pridelek pri jablani Cv. »Jonagold«

MURKO R.            1999.Vpliv gnojenja z dušikom na fiziološko ravnotežje pri jablani in analiza indeksa alternance

PUŠNIK M.           1999.Vpliv rezi po sajenju in namakanja na rast in rodnost pri jablani Cv. »Braeburne«

GRIČAR P.            2000.Vpliv gnojenja z dušikom na izmenično rodnost pri Jblani cv. »Idared«

STRMČNIK R.        2000.Primerjava enovrstnega in »V« sistema sajenja pri jablani Cv. »Idared, Elstar, Gala, ter Braeburne«

SLOGOVIČ A.        2001.Uspešnost fertirigacije za zmajnšanje alternativne rodnosti pri jablani

PLANINŠIČ V.        2001.Razporeditev korenin pri sorti »Gala« na podlagi M 9

BEBER M.              2001.Vrednotenje pomoloških značilnosti novejših sort in mutantov jablane

POTOČNIK G.        2001.Vpliv začetnih pridelkov na redno rodnost pri jablani- sorti »Braeburne in Gala«

ŠABEC A.              2003.Vpliv globine sajenja na razvoj jablan na podlagi M 9

DONIK PURGAJ B.   2003.Vpliv kemičnega redčenja s pripravkom Etherel pri jablani sorte »Gala«

GRADIŠNIK D.        2003.Gnojenje in namakanje v nasadih jablan sorte »Jonagold«

PLIBERŠEK J.         2004.Vpliv vmesnega debla na dinamiko rasti in pridelka pri jablani sorte »Elstar«

PUČKO B.              2005.Razlikovanje klonov jablane po kvantitativni lastnosti listov

KIRBUS N.             2005.Dinamika dozorevanja in določanje obiralnega okna za glavne sorte jablan

DOBAJA K.            2005.Vpliv talne Reflektivne folije, protitočne kristalne in črne mreže na notranjo kakovost plodov pri                                    jablani, sorti  »Jonagold,Elstar«

VEBERIČ D.           2005.Vpliv različnih gojitvenih oblik na količino in kakovost plodov pri jablani

LERŠ M.                2005.Vpliv nivoja korekcijske rezi v fenofazi cvetenja na pridelek, vegetativno rast in povratno cvetenje pri jablani

DOMJAN I.            2005.Dinamika dozorevanja na škrlup odpornih sort jablan in določanje obiralnega okna

BERNARD A.          2005.Vpliv položaja ploda na drevesu na zunanjo in notranjo kvaliteto ploda pri jablani pri sorti »Fuji«

BRUMEC J.            2006. Vpliv giberlinov na število plodov in povratno cvetenje pri hruški sorte »Viliamovka«

GERMŠEK B.          2008.Vpliv protitočne mreže na rast, rodnost in kakovost pridelka jabolk sorte »Gala«

RADOVANOVIČ M. 2009.Dinamika razvoja parametrov zrelosti sliv

ŠKRINJAR M.         2010. Primerjava vpliva integrirane in ekološke pridelave jabolk na kakovost in skladiščno sposobnost plodov

CESTNIK S.           2010. Spremembe nekaterih parametrov zrelosti in kakovosti sliv med zorenjem

HORVAT S.           2011 Vpliv protitočne mreže na obarvanost plodov jablane

 

MAGISTERSKA DELA:

 

USENIK V. univ.dip.ing.kmet.                1995. Elektroforetska proučitev izoencimov križancev jablane

PODJAVORŠEK A. univ.dipl.ing.kmet.     1997. Pomološka in izoencimska proučitev različnih tipov pravega kostanja

ZADRAVEC P. univ.dip.ing.kmet.           2001 Povezava rasti in razvoja jablane z gojitveno obliko in gostoto sajenja

SCHLAUER B. univ.dipl.inž.kmet.           2008. Utecaj uzgojnog oblika i gustoće sklopa na rast i rodnost jabuke sorte »Braeburne i Gala«

GERMŠEK B. dip.ing.kmet.                   2010. Razvoj parametrov kakovosti jabolk sorte »Gala in Fuji« kot posledica vpliva protittočne mreže in položaj plodov v krošnji

BEBER M. dipl.ing.kmet.                      2011. Vpliv položaja plodov in oveska na širino obiralnega okna pri sortah `Cameo´ in `Kanzi´ (malus domestica borkh.)

 

DOKTORSKE DIsERTACIJE:

 

Mr.sc. TOJNKO S. 1996. Fiziološka ravnoteža izmedu rasta i rodnosti jabuke u ekološkim uvjetima Maribora