Aplikativno poskušništvo

 Sistemi sajenja in vzgojne oblike

 

1.100  Primerjava podlag iz družine M9 cepljenih na sorto Zlati delišes ( Alpe Adria )

1.002  Različna gostota sajenja pri češnji - sorta Regina

1.010  Vpliv kratke in dolge zimske rezi na rodnost pri sorti Zlati delišes

1.011  Uporaba pripravka Regalis pri sortah Fuji, Mutsu, Idared in Čadel

1.114  Vpliv različne globine sajenja na rodnost v prvih letih rasti pri sorti Delbard Estival

1.115  Primerjava vzgojnih oblik solax in vreteno iz različne kakovosti sadik pri sorti Elstar

1.122  Primerjava vzgojnih oblik solaxe - vreteno pri sorti Braeburn

1.123  Primerjava vzgojnih oblik solaxe - vreteno pri sorti Galaxy

1.124  Primerjava vzgojnih oblik solaxe - vreteno pri sorti Zlati delišes

1.125  Primerjava vzgojnih oblik solaxe - vreteno pri sorti Elstar

1.281  Primerjava vzgojnih oblik vreteno in bi – baum

1.500  Primerjava različnih gostot sajenja pri jablani sorta Braeburn

1.520  Vzgoja treh osnovnih oblik - vitko vreteno, zelo vitko vreteno, izboljšani navpični kordon

          iz treh osnovnih vrst sadik; enoletni kopulant, obraščena enoletna, obraščena dvoletna  sadika pri najbolj razširjenih

          sortah jablane  (mag. Peter Zadravec)

1.530  Primerjava klasičnega sajenja s sajenjem v greben

1.550  Vpliv različnih ukrepov po sajenju na vegetativni in generativni potencial pri jablani sorta 

          Jonagold (dipl.ing Poček Boris)

1.510  Primerjava jablanovih podlag P22, M9 in M27 cepljenih na sorto Boskop in Jonagold

1.561  Preizkušanje novih jablanovih podlag cepljenih na sorte Fuji, Reinders in Dalinbel

1.634  Primerjava vzgojnih oblik solax vreteno pri povišanih drevesih (3,5 do 4 m)

1.950  Primerjava različnih gostot sajenja pri orehu (dr. A. Solar)*

1.960  Primerjava različnih vzgojnih oblik in sistemov sajenja pri leski (dr. A. Solar)*

 

Ukrepi za uravnavanje rodnosti (redčenje, rez…)

 

1.030  Redčenje plodičev jablane pri sorti Elstar

1.040  Zaviranje rasti s premazovanjem debla v kombinaciji NAA pripravka in rastlinske smole 

          pri sorti Jonagold

1.103  Različni ukrepi za zmanjšanje izmenične rodnosti jablane pri sorti Fuji

1.105  Vpliv oveska na rodnost in povratno cvetenje pri sorti Fuji

1.112  Vpliv deblotvorca (Interstoka) na intenzivnost rasti in rodnost pri sorti Elstar

1.120  Vpliv širine herbicidnega pasu na rast in rodnost jablane (mag. Peter Zadravec)*

1.113  Vpliv uporabe pripravka Regalis na rast in rodnost pri jablani sorta Jonagold – Novajo

1.126  Uporaba pripravka Regalis pri sorti Zlati delišes cepljenim na podlago MM106

1.127  Metoda Green - ocena oveska

1.128  Različni načini kemičnega redčenja pri sortah Pinova in Fuji ( leto 2009)

1.129  Vpliv giberlinskih pripravkov na stabilnost rodnosti pri sorti Fuji

1.141  Mehansko redčenje pri sorti Pinova

1.310  Zmanjšanje odpadanje plodičev hrušk z uporabo giberlinskih pripravkov

1.386  Vpliv mehanskega redčenja na kakovost pridelka pri sorti Gala

1.391  Zaviranje rasti vrhov pri sorti Gali

1.392  Pri zimski rezi izvedeni ukrepi za umirjanje rasti pri sortah Gala, Fuji in Braeburn

1.164  Uporaba pripravka Regalis pri hruški - sorta Viljamovka

1.397  Prirast plodov od T stadija do obiranja

1.398  Vpliv obremenitve s pridelkom pri sorti Gala na prirast plodov od T stadija do obiranja

1.399  Prirast plodov od konca cvetenja do T stadija

1.401  Vpliv sorte na odpadanje plodov v času rasti

1.541  Povečanje odpornosti dreves in oveska z zaviralci rasti (Regalis, Modus in baker)

1.560  Vpliv obremenitve na povratno cvetenje v prvih rodnih letih pri sorti Zlati delišes (dr. T. Unuk)

1.612  Kemično redčenje plodičev leto 1999 (dr. M. Stopar)

1.613  Kemično redčenje plodičev leto 2000 (dr. M. Stopa)r

1.614  Kemično redčenje plodičev leto 2001 (dr. M. Stopar)

1.636  Vpliv mehanske rezi in click rezi na rast in rodnost pri sorti Zlati delišes

 

Gnojenje in namakanje

 

1.050  Vpliv intenzivnosti gnojenja z dušikom na rast in rodnost jablane v polni rodnosti

1.060  Foliarno škropljenje z različnimi kalcijevimi pripravki,( Andrej Soršak)*

1.080  Različna foliarna gnojila med rastno dobo (Jurana, Pinus, Agro Ruše in Karsia program)

1.102  Pinova, Fuji - gnojenje s P, K, N in njihovimi kombinacijami

1.107  Preizkušanje aminokislinskih pripravkov pri jablani sorta Pinova (Metafol, Drin)

1.108  Dognojevanje z dušikom v  različnih odmerkih (50 in 100gr / dr.) pri sorti Pinova

1.109  Poskus s foliarnimi pripravki pri sorti Pinova (leto 2007)

1.111  Kapljično namakanje in fertiligacija pri jablani - sorta Jonagold (dr. S. Tojnko)

1.140  Vpliv količine z namakanjem dodane vode na količino in kakovost pridelka, (dr.F.Štampar)*

1,131  Uporaba različnih folijarnih gnojil pri sorti Pinova v letih 2009 in 2010

1.150  Jesenska uporaba folijarnih gnojil (mag. Peter Zadravec)

1.385  Dognojevanje z različnimi gnojili pri sorti Gala - Schniga (mag. B. Schlauer)

1.540  Preizkušanje različnih možnosti za izboljšanje tal ob sajenju jablane (antidot, biosol)

1.601  Dognojevanje pri jablani sorta Zlati delišes (dr. R. Veberič)

1.631  Vpliv kapljičnega namakanja na kakovost pridelka pri sortah Braeburn in Idared

1.632  Preizkušanje zaviralcev rasti pri sorti Gala (Regalis - BAS 125 W10)

1.633  Različna obremenitev dreves pri sorti Gala

1.012  Vpliv pripravka Smartfresh na skladiščne bolezni in kakovost plodov pri sortah Zlati delišes, Fuji in Elstar

 

Okolju in potrošniku prijazne tehnologije za pridelavo Sadja

 

1.106  Uporaba organskih gnojil v mladostnem obdobju pri jablani - sorta Pilot

1.283  Vpliv različnega načina obdelave tal na rodnost pri sorti Ecolette

1.394  Razlike v rodnosti in kakovosti plodov med Eko in IP načinom pridelave pri sorti Topaz

1.630  Preizkušanje organskih gnojil pri sorti Gala

1.132  Vpliv različnega načina obdelave tal na rodnost pri sorti Pinova

 

Določitev parametrov zrelosti

 

1.395   Vpliv položaja plodov na rodnem lesu in oveska na širino obiralnega okna pri sortah Cameo in Kanzi

1.396   Vpliv obremenitve s pridelkom na parametre zrelosti in kakovosti pri sorti Mairac

1.450   Testiranja parametrov zrelosti pri vseh posajenih sortah jablane (c.a. 150 sort jablan) v  sadjarskem centru Maribor

           za obdobje 2003 – 2011

 

Vpliv protitočne mreže v nasadu ter razvoj bolezni in škodljivcev

 

1.020  Preizkušanje fungicidov proti jablanovem škrlupu (mag. J. Miklavc)*

1.070  Vpliv črne in bele protitočne mreže na osvetlitev in obarvanost plodov

1.151 in 1.635  Zaključno jesensko škropljenje z fungicidi

1.390  Novejši kloni sorte Gala, Braeburn in Fuji -  posajeni pod in izven mreže

1.393  Spremljanje dinamike škodljivcev pod in izven mreže (listne uši - Aphidoidea, jabolčni zavijač -Cydia pomonella,

          rdeča  sadna pršica Panonychus ulmi  in drugi)

1.400  Vpliv bolezni in škodljivcev na kakovost plodov pod mrežo in izven mreže  (metoda konfuzije)

 

* podatki o tem poskusu so dosegljivi pri navedenem avtorju